«Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå» (OPPTRE) er et forskningsprosjekt (KPN) med varlighet fra 2018 til 2021, støttet av ENERGIX programmet i Forskningsrådet og partnerne Systemhus, Mesterhus, VELUX, Hunton, Isola, Ratio arkitekter, Flexit, Enova og DiBK.​

OPPTRE, har som mål å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet, som også har et lavt klimafotavtrykk. Prosjektet skal også identifisere drivere og barrierer for markedsgjennombrudd av nZEB-renovering.​​

Eneboliger og andre småhus bygget i tre står for halvparten av energibruken i bygninger i Norge. Energioppgradering av disse boligene vil gi et betydelig bidrag til å nå det nasjonale sparemålet på 10 TWh/år for bygninger innen 2030.​​

Prosjektet er tverrfaglig og er organisert i fem arbeidspakker. Arbeidspakkene omhandler i) arkitektur og boligkvaliteter, ii) optimalisering av bygningskroppen, iii) ventilasjon, oppvarming og energiproduksjon, iv) livsløpsvurderinger (LCA) og analyser av livsløpskostnader (LCCA), v) innovasjonssystemanalyser og forretningsmodeller. Prosjektet vil samarbeide med Skandinaviske og Baltiske forskningsinstitusjoner om temaer og kunnskap om renovering av boliger.​

Forskningstemaene er organisert i faser med en arkitektkonkurranse som prosjektets kjerneaktivitet. Både praktiserende arkitekter og arkitektstudenter vil bli invitert til å delta. I forkant av konkurransen skal prosjektet i) definere arketype-case for boliger bygget fra 1950- 1990, ii) utvikle en foreløpig nZEB-definisjon for renovering av boliger og iii) utvikle renoveringskonsepter og verktøy for energiberegninger, LCA og LCCA til i bruk i konkurransen. Gjennom arkitektkonkurransen skal det utvikles et mangfold av eksempler på innovative løsninger. Til slutt skal resultatene evalueres og et endelig forslag til nZEB-definisjonen skal beskrives. ​​

Kunnskap om nZEB-renovering av småhus vil være nyttig for boligeiere, byggenæringen og for offentlige beslutningstakere. OPPTRE vil gi grunnlag for nye forretningsmodeller, byggeregler og insentiver som kan føre til markedsendring for energioppgradering av boliger på nZEB-nivå fram mot 2030.​​